Grau superior d'Anatomia patològica i citodiagnòstic

Anatomia patològica i citodiagnòstic

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica quina competència general tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior d'anatomia patològica i citodiagnòstic:

Processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Com es pot deduir de l'apartat anterior, les feines més habituals que podreu desenvolupar són com a:

- Tècnic/a Superior en anatomia patològica i citologia
- Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia
- Citotècnic/a
- Ajudant de forensia
- Prosector/a d'autòpsies Clíniques i mèdic-legals
- Tanatopràctic/a
- Col·laborador/a i assistent en biologia molecular
- Col·laborador/a i assistent de recerca

Estàs aquí:Home Estudis Cicles formatius Grau superior Uncategorised Grau superior d'Anatomia patològica i citodiagnòstic