ESO: informació general

Currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a l'Institut Miquel Martí i Pol

El currículum d'un ensenyament cal entendre'l com tot allò que els alumnes treballen dins d'un àmbit educatiu, com és el nostre institut, i dins del marc d'una etapa educativa, en aquest cas l'ESO (educació secundària obligatòria), per aconseguir les fites educatives que els són pròpies. En el cas que ens ocupa, l'ESO té per finalitat transmetre a tots els alumnes els elements bàsics de la cultura, formar-los per assolir llurs deures i exercir llurs drets i preparar-los per a la incorporació a la vida activa o per accedir a la formació professional de grau mitjà o al batxillerat.

La nostra intervenció educativa es preocuparà, conseqüentment, de desenvolupar, al màxim de les possibilitats de cada alumne, les següents capacitats:

Comprendre i expressar correctament en llengua catalana i castellana texts i missatges complets, orals i escrits.

Comprendre l'anglès i expressar-s'hi de manera apropiada.

Usar amb sentit crític els diferents continguts i fonts d'informació, i adquirir nous coneixements amb el propi esforç.

Comportar-se amb sentit de cooperació, responsabilitat moral, solidaritat i tolerància, respectant el principi de no - discriminació entre les persones.

Conèixer, valorar i respectar els béns artístics i culturals.

Analitzar els principals factors que influeixen en els fets socials, i conèixer les lleis bàsiques de la natura.

Entendre la dimensió pràctica dels coneixements obtinguts, i adquirir una preparació bàsica en el camp de la tecnologia.

Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorant-los críticament, i escollir aquelles opcions que millor afavoreixin el seu desenvolupament integral com a persones.

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient.

Conèixer el medi social, natural i cultural en què actuen i utilitzar-los com a instrument per a la seva formació.

Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal.

Aquestes capacitats es desenvoluparan al llarg de tota l'etapa i a través d'aquelles àrees i matèries, ja clàssiques i conegudes per tothom (llengua, matemàtiques...), a més d'altres no tan estructurades o mitjançant eixos transversals a totes les anteriors. La seva durada serà de dos cicles amb dos cursos per cicle. Tanmateix, i de forma extraordinària, l'alumne/a pot romandre un any més per cicle.

 

Estàs aquí:Home